piątek, 18 października 2013

Nasz statut


STATUT STOWARZYSZENIA FORUM ART

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE FORUM ART w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań o charakterze artystycznym, kulturalnym i społecznym.
3. Siedziba Stowarzyszenia: Zielona Góra, ul. Podgórna 21b/11. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
6. Stowarzyszenie może należeć do innych, krajowych i międzynarodowych, organizacji o podobnych celach.
7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiane wspieranie wszechstronnego rozwoju kulturalno-artystycznego, społecznego i gospodarczego, a zwłaszcza podejmowanie działań na rzecz likwidacji dysproporcji i włączenie w procesy rozwojowe obszarów słabiej rozwiniętych.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

1. Podejmowanie działań wspomagających rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w różnych dziedzinach (m.in. przedsiębiorczość, edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna).
2. Podejmowanie aktywności służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie i kulturowo).
3. Opracowywanie i wdrażanie programów ukierunkowanych na rozwój sektora ekonomii społecznej
4. Podejmowanie działań związanych z potrzebami rynku pracy (m.in. aktywizacja i wspieranie osób bezrobotnych i poszukujących pracy, promocja zatrudnienia, pośrednictwo pracy, doradztwo personalne, poradnictwo zawodowe, współpraca z innymi instytucjami rynku pracy).
5. Prowadzenie działań na rzecz wspierania oraz zjednoczenia instytucji społecznych i socjalnych w regionie i kraju.
6. Propagowanie, upowszechnianie, popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i twórczości związanych z miastem Zielona Góra, regionem lubuskim i krajem wybitnych przedstawicieli świata kultury i sztuki.
7. Przeciwdziałanie wszelkim próbom ograniczania swobody twórczej, ograniczania prawa artysty do wolności wypowiedzi artystycznej, ograniczania działalności lub likwidacji wartościowych instytucji kulturalnych.
8. Przeciwdziałanie likwidacji ważnych punktów kulturalnych miasta i regionu, wspieranie renowacji i rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta i regionu.
9. Prowadzenie i inicjowanie spotkań o charakterze edukacyjnym i artystycznym, mających na celu likwidację barier społecznych, rozwój komunikacji międzyregionalnej i międzykulturowej.
10. Działania na rzez spójności społecznej, w tym podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, ze szczególnym uwzględnieniem artystów i twórców kultury.
11. Prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjno-doradczej.
12. Organizowanie i prowadzenie sympozjów, seminariów, konferencji, koncertów, festiwali, wystaw, warsztatów, plenerów i wyjazdów studyjnych.
13. Organizowanie i wspieranie przedsięwzięć promocyjnych.
14. Przyznawanie nagród i wyróżnień.
15. Uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących kulturę i sztukę: w targach sztuki, warsztatach, sympozjach oraz wszelkich imprezach organizowanych dla celów społecznie użytecznych związanych ze sztuką oraz szeroko rozumianą ochroną dóbr kultury.
16. Prowadzenie działalności wydawniczej (muzyka, literatura, fotografia i inne).
17. Produkcje filmów edukacyjnych.
18. Inne działania realizujące cele statutowe.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Stowarzyszenie posiada członków a) zwyczajnych, b) wspierających, c) honorowych.
3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie, przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.
4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
7. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
8. Członkowie zwyczajni mają prawo do a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, d) zgłaszania wniosków, co do działalności Stowarzyszenia.
9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów, b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, c) regularnego opłacania składek.
10. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
11. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
12. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
13. Utrata członkostwa następuje na skutek a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, b) wykluczenia przez Zarząd: z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, c) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, d) z powodu nie płacenia składek za okres pół roku, e) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia f) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, g) śmierci członka h) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
14. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 1. ROZDZIAŁ IV

  WŁADZE STOWARZYSZENIA

  1. Władzami Stowarzyszenia są:
  - Walne Zgromadzenie Członków
  - Zarząd
  - Komisja Rewizyjna.

  2. Kadencja władz. Kadencja wszystkich władz wybieranych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.

  3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

  4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.

  5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

  6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

  7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

  8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

  9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

  b) uchwalania zmian statutu,

  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

  d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  f) uchwalanie budżetu,

  g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

  h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

  i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

  j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

  k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

  l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

  m) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

  10.Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

  11.Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa, dwóch zastępców prezesa, skarbnika i przynajmniej jednego członka. Wszystkich członków wybiera Zarząd spośród członków Stowarzyszenia Forum Art.

  12.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

  13.Do kompetencji Zarządu należą:

  a) realizacja celów Stowarzyszenia,

  b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

  c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

  g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

  h) przyjmowanie i skreślanie członków.

  14.Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

  15.Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego oraz dwóch członków.

  16.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  a) kontrolowanie działalności Zarządu,

  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

  17. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

  ROZDZIAŁ V

  MAJĄTEK I FUNDUSZE

  1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a. składki członkowskie,
  b. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
  c. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

  2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

  3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

  5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

  ROZDZIAŁ VI

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
  2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza